10 มิถุนายน 2562 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับที่อาศัยในอนาคต

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1587671

มีการวิจัยเผยว่าการอพยพของมนุษย์ก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เมื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น มนุษย์ก็ปรับตัวได้และพึ่งพาสิ่งแวดล้อมน้อยลง เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์วิจัยครัสโนยาสค์แห่งรัสเซีย และสถาบันอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา รายงานการวิจัยใหม่จากการใช้สถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับการพยากรณ์อากาศตรวจสอบสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนรัสเซียฝั่งเอเชียช่วงศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่ศึกษาคือพื้นที่ 13 ล้านตารางกิโลเมตรทางตะวันออกของเทือกเขาอูราลทอดยาวไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งคิดเป็น 77% ของพื้นที่ในดินแดนของรัสเซีย แต่ประชากรมีเพียง 27% ของประชากรทั้งหมด ผู้คนส่วนใหญ่จะกระจุก ตัวอยู่ตามที่ราบทางตอนใต้ เนื่องจากสภาพอากาศที่สบายกว่าและมีดินอุดมสมบูรณ์ แต่สิ่งที่นักวิจัยต้องการรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะนำไปสู่การอยู่อาศัยในรัสเซียฝั่งเอเชียมากขึ้นได้หรือไม่ โดยวิเคราะห์จากแบบจำลองการไหลเวียนทั่วไป 20 แบบและทำภาพสถานการณ์จำลองที่เรียกว่า Representative Concentration Pathways (RCP) การวิจัยเผยว่า สภาพอากาศที่อบอุ่นในอนาคต ความมั่นคงด้านอาหารเช่นการกระจายพืชผลรวมถึงความสามารถในการผลิต มีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมก็ยังขึ้นอยู่กับนโยบายทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจด้วย.